Phát Đạt Realtor được thành lập với mục đích phân phối các dự án mà Phát Đạt triển khai, cũng như xây dựng nên hệ sinh thái đa dạng cho hệ thống tập đoàn Phát Đạt.

Với bản lĩnh tiên phong và sự kiên định trên con đường riêng của…

Cataldo Lemon

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store